ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


download form visa&workpermit

แบบฟอร์มเกี่ยวกับวีซ่า (download form)

 1. รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม.2) 
 2. บัญชีคนโดยสาร (ตม.3)
 3. คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)
 4. คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8)
 5. คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9)
 6. คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม.13)
 7. คำร้องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.18)
 8. คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ตม.20)
 9. คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.20)
 10.คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม.22)
 11.คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม.25)
 12.แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างหวัดเกิน 24 ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม.28)
 13.แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)
 14.แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วันของบุคคลต่างด้าว (ตม.47)
 15.คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม.86)
 16.คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม.87)
 17.แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย
 18.แบบแจ้งเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
 19.คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 20.แบบแจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล
 21.แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ
 22.แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
 23.แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
 24.ใบรับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่  
 25.แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต 
 26.แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.1)
 27.แบบหนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.2)
 28.ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว

แบบฟอร์มเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน download form 

1. ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 10
2. ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 7
3. ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
4. มาตรา 8
5. ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 15
6. ตท.6 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามมตรา 19
7. ตท.7 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 21
  
   แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม   
   แบบที่ 2 กรณี
        1.เพิ่ม/ เปลี่ยนตำแหน่งงาน และ/หรือลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม และ/หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ 
        2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม 
8. ตท.11 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 7
9. ตท.12 แบบแจ้งการได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา ตามมาตรา 14
10.ตท.13   Download
11.ตท.15 สำหรับผู้ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และมีหนังสือเดินทางแล้ว
12.คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน Download
13.แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุญาตทำงานในตำแหน่ง ครู/ผู้สอน Download
14.แบบหนังสือรับรองการจ้าง Download
15.แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน Download
16.แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย Download
17.แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน Download
18.ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน Download
19.ความผิดที่จะดำเนินคดีแก่คนต่างด้าว นายจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง Download 
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com