ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


บริการด้านใบอนุญาตทำงาน

บริการรับทำ Work permit สำหรับชาวต่างชาติ

           ฮาริสเซอร์วิส (Haris Service) ให้บริการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างชาติ (Work Permit), ต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมบริการดูแลทุกประเภท,ต่อใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างชาติพร้อมดูแลให้ตลอดปีและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการโดยตรง

   ฮาริสเซอร์วิส Haris Service บริการให้คำปรึกษาและขอใบอนุญาตงาน work permit โดยทีมงานผู้ชำนาญการ ราคาเป็นเอง สนใจบริการ ติดต่อสายด่วน 081-595-1466   

 ใบอนุญาตทำงาน

สำบชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทยประสงค์จะขอทำงาน

การยื่นคำขออนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติประสงค์ทำงานในประเทศไทย)


1. คนต่างด้าวที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงาน ให้ปฏิบัติดังนี้

      
       1.1. ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่ เพื่อขอคำแนะนำและ
              ขออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ( NON-IMMIGRANT VISA)

     
       1.2. ให้นายจ้างในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทน (แบบ ตท. 3) และเมื่อได้รับแจ้ง
              การอนุญาตแล้ว คนต่างด้าวจึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อรับใบอนุญาตและทำงานได้


2. คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงาน ต้องปฏิบัติดังนี้

     
      2.1. คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตาม
             กฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัตปิโตรเลียม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม ต้องยื่น
             ขอรับใบอนุญาตทำงาน(แบบ ตท. 1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือ 
             30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบการได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายนั้น ๆ โดยในระหว่างขอรับ
             ใบอนุญาตให้ผู้ยืนคำขอทำงานไปพลางก่อนได้ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 35)

     
      2.2. คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
             ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว
             หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ หรือต้องห้ามตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
             ประกาศกำหนด จะทำงานได้ต่อเมื่อได้รับ ใบอนุญาตทำงานแล้วเท่านั้น โดยยื่นขอรับใบ
             อนุญาตทำงานตามแบบ ตท. 2 ( มาตรา 7, 11) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
             ไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 34)

 

      ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

ต่อใบอนุญาตทำงาน
      1. คนต่างด้าวจะต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ
      2. ถ้าหากคนต่างด้าวยื่นภายในกำหนดเวลาแล้ว สามารถทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียน
          จะแจ้งผลการพิจารณาต่อใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต
      3. การต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี กรณีคนต่างด้าวทำงานเมื่อใบ
          อนุญาตสิ้นอายุแล้ว โดยไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
          หรือได้ยื่นคำขอแล้วแต่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ใบอนุญาต และมิได้อุทธรณ์
          หรืออุทธรณ์แล้วแต่รัฐมนตรีมี คำวินิจฉัยไม่อนุญาต มีความผิดจำคุกไม่เกิน
          3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาปรึกษาเราฟรี  สายด่วน 081-5951466 ตลอดเวลา
         * ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงาน
         * ให้คำแนะนำขั้นตอนปฎิบัติในการขอและต่อใบอนุญาตทำงาน
๑๑๑ เราคือผู้ให้บริการแก่ท่าน ท่านจะไม่เสียเวลา  ท่านจะไม่ยุ่งยากในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร ใช้บริการทางเราได้เลย ๑๑๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com