ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ต่อใบอนุญาตทำงาน ตท.5

                                                                      ต่อใบอนุญาตทำงาน

ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5

คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว  มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ  ดังนี้

(1) กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน  เอกสารประกอบคำขอจัดเรียงตามลำดับ  ดังนี้
       1. แบบคำขอต่ออายุ ตท.5
       2.ใบอนุญาตการทำงาน(Work  Permit)  พร้อมสำเนา
       3.หนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  พร้อมสำเนา
       4.เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
       5.หนังสทอมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นตนเอง)ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทกิจการ / นายจ้าง

1.สถานประกอบการเอกชน
 1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทยและบัญชีผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) / หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาจ่ายในประเทศไทย
 1.2บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว

2. โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน
 2.1 หนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
 2.2สำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู (สช.11) และสำเนาใบอนุญาตให้บรรจุครู (สช.18)
 2.3 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน / สำเนาหนังสือจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

3.หน่วยงานราชการ
         หนังรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษาและโรงเรียน(กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล)โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลา

4.มูลนิธิ  หรือสมาคม
       หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ,สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

(2) กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนด VISA 
     คือ  การต่ออายุอนุญาตที่ให้ตามกำหนดของ VISA ล่าสุด ซึ่งมีระยะเวลาต่างจากกำหนดการครบรอบปีการทำงาน (ครั้งแรกระบุไว้ในหน้า 5 หลังจากนั้นจะระบุไว้ใน”วงเล็บ”  ในหน้าต่ออายุ) มากกว่า 60 วัน โดยให้ยื่นขอต่ออายุ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ 1-10 หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว และใช้หลักฐานเอกสาร  ดังนี้
       1.แบบคำขอต่ออายุ ตท.5
       2.ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit ) พร้อมสำเนา
       3.หนังสือเดินทาง  หรือใบสำคัญถิ่นอยู่และใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว พร้อมสำเนา
       4.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
       5.หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง)ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ
(1) เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ  ยกเว้นภาษาอังกฤษ  ให้จัดทำคำแปลเป็น ภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง
(2) สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมื่อชื่อรับรอง  ดังนี้           
      -   เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
      -   เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ


ประเภท :
ชื่อ :  *
นามสกุล :
ที่อยู่ :  *
ประเทศ :
จังหวัด :
โทรศัพท์ :  *
แฟกซ์ :
โทรศัพท์มือถือ :  *
อีเมล์ :ใบอนุญาตทำงาน (Thai workpermit)

คำแนะนำการขอใบอนุญาตทำงาน
ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.1
ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.1
ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.3Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com