ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.3

ใช้ในกรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตการทำงานแทนคนต่างด้าว ตท.3

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตการทำงาน
โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นคำขอฯ และจัดเรียงเอกสารตามลำดับ
     1.แบบปรับคำข ตท.3พร้อมใบแนบ
     2.หนังสือรับรองการจ้าง(ตามแบบที่กำหนด)
     3.สำเนหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน(กรณีที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้)
     4.สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อคนต่างด้าว)
     5.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
     6.แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน(ตท.10) หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ
(โดยพิจารณาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ พ.ศ.2547)

1.สถานประกอบการเอกชน
 1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย  และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)  หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542  พร้อมหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย
 1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภ.พ. 01 ทีระบุประเภทกิจการ และ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
 1.3 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวพร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ
 1.4 สำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง  ถ้านายจ้างเป็นคนต่างด้าว  หากแต่นายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public รับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
 1.5  กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฏหมายอื่น  หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  หนังสือ
     อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน,หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา,ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว,ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ

2.โรงเรียนเอกขน / มหวิทยาลัยเอกชน
 2.1 หนังสือรับรองจากสำนักบริหารงานคณะบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) / หนังสือรับรองในทบวงมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผูมีอำนาจลงนามในเอกสารของมหาวิทยาลัย
 2.2 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู (สช.11)  และสำเนาใบอนุญาตให้บรรจุครู (สช.18)
 2.3 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ / สำเนาหนังสือหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารของมหาวิทยาลัย

3.หน่วยงานราชการ
 หนังรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษาและโรงเรียน(กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล)โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลา

4.มูลนิธิ  หรือสมาคม
  หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ,สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

5.กิจการถ่ายทำภาพยนต์จากต่างประเทศ
   5.1 หนังสือรับรองจากสำนักงานพัฒการท่องเที่ยว  ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน  พร้อมชื่อ-ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
  5.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน )

หมายเหตุ
1. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ  ยกเว้นภาษาอังกฤษ  ให้จัดทำคำแปลเป็น ภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง
2. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  หรือให้ผู้รับมอบอำนาจรับรองแทน


ประเภท :
ชื่อ :  *
นามสกุล :
ที่อยู่ :  *
ประเทศ :
จังหวัด :
โทรศัพท์ :  *
แฟกซ์ :
โทรศัพท์มือถือ :  *
อีเมล์ :ใบอนุญาตทำงาน (Thai workpermit)

คำแนะนำการขอใบอนุญาตทำงาน
ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.1
ต่อใบอนุญาตทำงาน ตท.5
ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.1Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com