ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.1

ขอ/ต่อใบอนุญาตทำงาน

การขออนุญาตทำงานครั้งแรก  หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่ ตท.1
คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

           1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นอยูาในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นชั่วคราวตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  (NON-IMMIGRANT)  โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือเดินทางผ่าน(TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะขออนุญาตทำงานครั้งแรก  หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่
            2. มีความรู้และความสามาราถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
            3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 
             4.ไม่เคนต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  หรือกฏหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่าางด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับอนุญาต 


เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน
โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นคำขอฯ  และจัดเรียงเอกสารตามลำดับ
      1.แบบปรับคำขอ ตท.1 และรูปถ่ายขนาด 5 X 6 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
      2.หนังสือรับรองการจ้าง(ตามแบบที่กำหนด)
      3.สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้)
      4.ใบรับรองแพทย์  ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฏหมาย(ไม่เกิน 6 เดือน)
      5.สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
      6.หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้าคนต่างด้านไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
      7.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
      8.แบบจ้างการรับเข้าทำงาน(ตท.10) หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง
(โดยพิจารณาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ พ.ศ.2547)


เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

1.สถานประกอบการเอกชน
      1.1สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย  และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางด้าวออกมาตาม
     พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย
      1.2สำเนาทะเบียนบ้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 ที่ระบุประเภทกิจการและ ภ.พ.09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
      1.3บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวพร้อมลขที่ใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ
       1.4สำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง ถ้านายจ้างเป็นคนต่างด้าว  หากแต่นายผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตการทำงาน ต้องให้ Notary Public รับรองการมอบอำนาจ
     ให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
       1.5กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฏหมายอื่น  หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  หนังสือ
     อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน,หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา,ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว,ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ


2.โรงเรียนเอกขน / มหวิทยาลัยเอกชน
      2.1หนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษา โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง  และระยะเวลา
            o สำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู (สช.11) และสำเนาใบอนุญาตให้บรรจุครู (สช.18)
            o สำเนาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน/สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย 


3.หน่วยงานราชการ
      หนังรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษาและโรงเรียน(กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล)โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลา


4.มูลนิธิหรือสมาคม
          o หนังสือรับรองจากสำนักงานพัฒการท่องเที่ยว  ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน  พร้อมชื่อ-ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
          o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน )

หมายเหตุ
(1) เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ  ยกเว้นภาษาอังกฤษ  ให้จัดทำคำแปลเป็น ภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง
(2) สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมื่อชื่อรับรอง  ดังนี้           
        -   เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
        -   เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ


ประเภท :
ชื่อ :  *
นามสกุล :
ที่อยู่ :  *
ประเทศ :
จังหวัด :
โทรศัพท์ :  *
แฟกซ์ :
โทรศัพท์มือถือ :  *
อีเมล์ :ใบอนุญาตทำงาน (Thai workpermit)

คำแนะนำการขอใบอนุญาตทำงาน
ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.1
ต่อใบอนุญาตทำงาน ตท.5
ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.3Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com