ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ต่ออายุวีซ่าทำงาน article

การยื่นคำร้องวีซ่าขออยู่เพื่อการธุรกิจปีแรกและปีถัดไป
เอกสารประกอบที่ต้องใช้
1.แบบคำขอ ตม.7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
2.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
3.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบ สตม.1)
4.สำเนาใบอนุญาตทำงาน
5.สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับนายทะเบียนรับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน
6.สำเนาบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
7.สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ปีล่าสุด (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้
เอกสารตัวจริงเท่านั้น)
8.สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีชื่อพนักงานไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่มีชื่อของ
คนต่างด้าวให้ทำหนังสือชี้แจง)
9.สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
10.สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม ( สปส.1-10) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
11.เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่า ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน เช่น ประกาศรับสมัครคนไทยเข้าทำงาน แล้วไม่มีผู้สมัคร เป็นต้น
12.แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ
13.เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการติดตามการปฎิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ สตม. กำหนด
14.รูปถ่านสถานประกอบการ
      - ภายนอก ให้ปรากฏเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสถานประกอบการ
      - ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่
15.ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงตามข้อ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 มาแสดงด้วย
16.กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการ
รับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ
เอกสารประกอบที่ต้องใช้
เพื่อปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ
1.แบบคำขอ ตม.7
2.สำเนาหนังสือเดินทาง
3.รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
4.ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
5.หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า
6.หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถ การผ่านงาน
7.ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน
8.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.1) การยื่นคำร้องในปีต่อไปให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ในรอบปีผ่านมาแสดง
9.กรณีมีผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา,บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้องประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ด้วย โดยแปลเป็นภาษาไทยและ
รับรองโดยสถานทูต หรือกงสุลของคนต่างด้าว
10.เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
เพื่อปฏิบัติงานให้กับส่วนเอกชน
1.แบบคำขอ ตม.7
2.สำเนาหนังสือเดินทาง
3.รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
4.ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
5.หนังสือชี้แจงรายละเอียดจากบริษัท ห้าง ร้าน หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล
6.ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน
7.หลักฐานการนำเข้าเครื่องจักร
8.เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

 เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติ
เอกสารประกอบที่ต้องใช้
1.แบบฟอร์ม ตม.7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
2.สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.กรณีเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักฐานเอกสารประกอบ
1.หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
2.หนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้น ๆ
3.ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.2)
4.สัญญาว่าจ้าง
5.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด.91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา
ในสถานศึกษาของเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติ
หลักฐานเอกสารประกอบ
6.ในส่วนกลาง - หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน หรือในส่วนภูมิภาค - หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา ที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
7.หนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้น ๆ
8.ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.2)
9.คุณวุฒิการศึกษา
10.ใบอนุญาตให้เป็นครู ( สช .11)
11.ใบอนุญาตให้บรรจุครู ( สช .18 หรือ 19)
12.สัญญาว่าจ้าง
13.ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ( สช .2)
14.ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ( สช .8) ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช .5)
15.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด.91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา


เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นครูผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน
เอกสารประกอบที่ต้องใช้
1.แบบฟอร์ม ตม.7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
2.สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.กรณีเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักฐานเอกสารประกอบ
1.หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
2.ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.2)
3.สัญญาว่าจ้าง
4.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ . ง . ด .91) ในรอบปีที่ผ่านมา
ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
หลักฐานเอกสารประกอบ
5.หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
6.หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
7.ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ( ตท .2)
8.สัญญาว่าจ้าง
9.คุณวุฒิการศึกษา
10.ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาและอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี
11.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ . ง . ด .91) ในรอบปีที่ผ่านมา


นามสกุล :
ชื่อ :  *
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :  *การยื่นขอรับ หรือการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า

ประเภทตรวจลงตราอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa) article
วีซ่าธุรกิจ (Three-Year Non-Immigrant Visa “B” ) article
วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) article
ขอเปลี่ยนประเภทลงการตราวีซ่าเพื่อการศึกษา (NON-ED) article
ประเภทตรวจลงตราวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) article
ต่อวีซ่า (Non-Immigrant Visa “O-A” Long Stay) article
เปลี่ยนวีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa article
วีซ่า (Non-Immigrant Visa “O-A” Long Stay ต่อวีซ่า article
ขอเปลี่ยนประเภทลงการตราวีซ่า (NON-O) ต่อวีซ่า article
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอณาจักร article
ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com