ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ขอเปลี่ยนประเภทลงการตราวีซ่า (NON-O) ต่อวีซ่า article

   เปลี่ยนประเภทวีซ่า Non Immigrant O

เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (NON-O)
    อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕.
1. หนังสือรับรองยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์จากธนาคารในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท และ
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า และ
3. หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ(สลิปการโอนเงิน หรือหนังสือรับรองการโอนเงินจากจากธนาคาร)   หรือ
๖. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท หรือ
๗. หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ ๕ และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ ๖ (จำนวน ๑ ปี) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (NON-O)
เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย กรณีไม่มีบุตร ต้องมีวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน
อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕. กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย
     • สำเนาทะเบียนการสมรส (คร.2) และ
     • สำเนาใบสำคัญการสมรส (คร.3)
     กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ
     • สำเนาทะเบียนการสมรสจากต่างประเทศ และ
     • สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
๖. สำเนาหนังสือรับรองความเป็นโสดของคนต่างด้าว หลักฐานการเป็นบิดา มารดา สำคัญการสมรส หรือ
๗. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลสัญชาติไทย
๘. สำเนาใบสูติบัตรของบุตร หรือหนังสือรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ หรือสมุดฝากครรภ์ (ระบุชื่อบิดา – มารดา)
๙. ภาพถ่ายในพิธีมงคลสมรสตามประเพณี ๔ – ๕ ภาพ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (NON-O)
เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
๖. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (NON-O) (กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร)
อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
๖. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย
๗. หนังสือรับรองการทำงานและรายได้จากโรงเรียน
๘. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ)
๙. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ)
๑๐.สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.๙๑) ปีล่าสุด

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (NON-O) (กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร)
อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
๖. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย
๗. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
๘. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
๙. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
๑๐. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.๑)  ย้อนหลัง ๓ เดือน
๑๑. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.๙๑) ปีล่าสุด

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(NON-O)เพื่ออยู่กับคนต่างด้าวซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร)
อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
๖. กรณีบุตรเรียน และบิดามารดาจะติดตามเพื่อดูแลจะต้องแสดง
       • หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำ
          หรือออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท  และ
       • หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ 
๗. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่
     หรือผู้จัดการหรือผู้อำนวยการของ คนต่างด้าว ว่าบุตรกำลังศึกษาอยู่
๘. หนังสือเดินทางของผู้ศึกษา

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(NON-O)เพื่อทำงานในมูลนิธิ
อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕. หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
๖. หนังสือจากมูลนิธิขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
๗. ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
๘. สำเนารายงานการประชุมมูลนิธิ

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(NON-O)เพื่อการอื่น
ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕. การขอเข้ามาของผู้เคยมีสัญชาติไทยเพื่อเยี่ยมญาติ หรือขอกลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร :
     • แสดงหลักฐานทางราชการแสดงความเป็นคนสัญชาติไทย
๖. การเข้ามาเพื่อรับการรักษาพยาบาล :
     • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ หรือ
     • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ
     • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นสมควร
๗. การเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
     • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
       (กรมประชาสัมพันธ์, กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ)
๘. การเข้ามาของคู่ความและพยาน เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี :
     • มีหนังสือรับรองจากศาล อัยการ หรือพนักงาน สอบสวน
การยื่นขอรับ หรือการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า

ประเภทตรวจลงตราอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa) article
วีซ่าธุรกิจ (Three-Year Non-Immigrant Visa “B” ) article
วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) article
ขอเปลี่ยนประเภทลงการตราวีซ่าเพื่อการศึกษา (NON-ED) article
ประเภทตรวจลงตราวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) article
ต่อวีซ่า (Non-Immigrant Visa “O-A” Long Stay) article
เปลี่ยนวีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa article
วีซ่า (Non-Immigrant Visa “O-A” Long Stay ต่อวีซ่า article
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอณาจักร article
ต่ออายุวีซ่าทำงาน article
ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com