ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ขอเปลี่ยนประเภทลงการตราวีซ่าเพื่อการศึกษา (NON-ED) article

    ขอเปลี่ยนวีซ่าประเภทการศึกษา

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการศึกษา(NON-ED)
     อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕. สถานศึกษาของรัฐ
     ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
     ระดับต่ำปริญญาตรี
     - หนังสือรับรองการขอเรับหรือขอปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรม
      ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
๖. สถานศึกษาเอกชน
     ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     - หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
     ระดับต่ำปริญญาตรี
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับ
       กรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
       หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     โรงเรียนนานาชาติ
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ
     และ
     - สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราเป็นสำคัญ)
     - สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราเป็นสำคัญ)

 
การยื่นขอรับ หรือการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า

ประเภทตรวจลงตราอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa) article
วีซ่าธุรกิจ (Three-Year Non-Immigrant Visa “B” ) article
วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) article
ประเภทตรวจลงตราวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) article
ต่อวีซ่า (Non-Immigrant Visa “O-A” Long Stay) article
เปลี่ยนวีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa article
วีซ่า (Non-Immigrant Visa “O-A” Long Stay ต่อวีซ่า article
ขอเปลี่ยนประเภทลงการตราวีซ่า (NON-O) ต่อวีซ่า article
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอณาจักร article
ต่ออายุวีซ่าทำงาน article
ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com