ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B)

    

สอบถามข้อมูลการขอเปลี่ยนวีซ่าได้ตลอดเวลา สายด่วนโทร 081-5951466

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B)
     (ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วันและต้องไม่อยู่เกิน)
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ
     หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ, ตำแหน่ง, ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยน
     วีซ่าจาก ผ.30 หรือ TR เป็น NON-B)
๖. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน)
๗. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
๘. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
๙. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
๑๐. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภพ.๐๑ ภพ. ๒๐ และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน
๑๑. สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
๑๒. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.๕๐) (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
๑๓. ในกรณีที่ ภ.ง.ด.๕๐(หน้า ๕ บรรทัดที่ ๓) ไม่ได้ระบุค่าน้ำ ค่าไฟ รวมทั้งบริษัทที่เปิดใหม่ยังไม่ครบรอบบัญชี
     ไม่มีงบการเงินและ ภงด.๕๐ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
๑๔. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ
     กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ) (๐๒-๕๗๕๑๐๕๖-๙)
๑๕.สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.๑)(ย้อนหลัง ๓เดือน)      
๑๖. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ
     อาคารซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน ๗ – ๑๐ ภาพ
๑๗.แผนที่บริษัท
๑๘. กรณีบริษัทได้รับการสงเสริม BOI ให้แสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,การนิคมอุตสาหกรรม หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หากไม่มีให้แสดงหนังสืออนุมัติตำแหน่งจาก BOI

 

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นครูหรืออาจารย์(NON-B)
อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕. สถานศึกษาของรัฐ
     ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     - หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
       จากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
     ระดับต่ำปริญญาตรี
     - หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจาก
       ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
        ในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     และ
     - แบบหนังสือรับรองการจ้าง(ตามแบบของกรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน)
     - สำเนาสัญญาว่าจ้าง(ให้ระบุวันเริ่มต้นการจ้างเป็นวันที่ยื่นคำขอรับการตรวจลงตราฯ หรือภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ตรวจลงตราฯ)
     - สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ(ต้องแสดงฉบับจริง)
๖. สถานศึกษาเอกชน
     ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
     ระดับต่ำปริญญาตรี
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับ
       กรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
       หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     โรงเรียนนานาชาติ
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ
     และ
     - แบบหนังสือรับรองการจ้าง(ตามแบบของกรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน)
     - สำเนาสัญญาว่าจ้าง(ให้ระบุวันเริ่มต้นการจ้างเป็นวันที่ยื่นคำขอรับการตรวจลงตราฯ หรือภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ตรวจลงตราฯ)
     - สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ(ต้องแสดงฉบับจริง)
     - สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราเป็นสำคัญ)
     - สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราเป็นสำคัญ)

 

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(NON-B) เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา หรือเป็นนักกีฬา
 อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
     แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท
๕. หนังสือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
๖. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม
การยื่นขอรับ หรือการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า

ประเภทตรวจลงตราอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa) article
วีซ่าธุรกิจ (Three-Year Non-Immigrant Visa “B” ) article
วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) article
ขอเปลี่ยนประเภทลงการตราวีซ่าเพื่อการศึกษา (NON-ED) article
ประเภทตรวจลงตราวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) article
ต่อวีซ่า (Non-Immigrant Visa “O-A” Long Stay) article
เปลี่ยนวีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa article
วีซ่า (Non-Immigrant Visa “O-A” Long Stay ต่อวีซ่า article
ขอเปลี่ยนประเภทลงการตราวีซ่า (NON-O) ต่อวีซ่า article
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอณาจักร article
ต่ออายุวีซ่าทำงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com