ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


บริการด้านวีซ่า

วีซ่าทำงาน

บริการรับทำวีซ่าทุกประเภท

            ฮาริสเซอร์วิส Haris Service ให้บริการขอ/ต่อวีซ่า พร้อมบริการดูแลทุกประเภทวีซ่า ให้ชาวต่างชาติทุกสัญชาติ พร้อมดูแลให้ตลอดปี ต่อวีซ่าทำงาน แต่งงาน นักเรียน และเปลี่ยนประเภทวีซ่า โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาให้บริการโดยตรง

วีซ่าสหรับชาวต่างประเทศThai visa วีซ่าประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ

การขอวีซ่าขอมาพำนักในประเทศไทย (สำหรับชาวต่างชาติ)

การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว ( Tourist Visa)        

การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร ( Transit Visa)          

การตรวจลงตราวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ( Non-Immigrant Visa)              


1. การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
*** การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ (รหัส F)
*** การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน (ฺรหัส B)
*** การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (รหัส IM)
*** การลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (รหัส IB)
*** การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ (รหัส ED)
*** การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน (รหัส M)
*** การเผยแผ่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (รหัส R)
*** การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร   
*** การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ (รหัส EX)
*** การอื่น (รหัส O) ได้แก่
 
           1)  การเข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ

           2)  การเข้ามาในฐานะคู่ความหรือพยานสำหรับการพิจารณาดำเนินคดี

           3)  การปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
               เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุลหรือปฏิบัติภารกิจอื่นโดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร
               ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว

          4)  การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาทำงานตามปกติ
               ณ ที่พักอาศัยของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต หรือบุคคลซึ่งมีเอกสิทธิ์เท่าเทียมกัน กับ
               บุคคลซึ่งมีตำแหน่งทางการทูตตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
               หรือกับองค์การ หรือทบวงการระหว่างประเทศ

          5)  การให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
               ราชอาณาจักรโดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่ง
               ครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว
        
          6)  การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การกุศลสาธารณะ

          7)  การเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้เคยมีสัญชาติไทย เพื่อเยี่ยมญาติ หรือขอกลับเข้ามาอยู่
               ในราชอาณาจักร
          8)  การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการรักษาพยาบาล

          9)  การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาตามความต้องการของทางราชการ

2.   อายุวีซ่า
   
***  3 เดือน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว ( single entry)
   
*** 1 ปี สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง ( multiple entries)


3.  ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ( single entry)  และ 5,000 บาท (multiple entries)


4. ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 90 วัน


5. จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คือ ต้องมีเงินหรือเอกสาร
    ที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า
     20,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท


6. เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา
     เนื่องจากการตรวจลงตราประเภทคน
     อยู่ชั่วคราวครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศไทยหลายประการ  
     เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตราจึงแตกต่างกันไปตามวัตถุ
     ประสงค์ของการเดินทางและสถานทูตสถานกงสุลอาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติม
     หรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

 

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการยื่นเปลี่ยน Non-Immigrant Visa “B”
     ( สำหรับชาวต่างชาติที่จะทำงานในประเทศไทย)

วีซ่าประเภทธุรกิจ (Non-Immigrant Visa “B”)
วีซ่าประเภทธุรกิจ เป็นวีซ่าที่ใช้ประกอบในการยื่นขอใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย และสามารถยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยได้หนึ่งปีหากคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือวีซ่าผู้เดินทางผ่าน (Transit Visa) ซึ่งวีซ่าทั้งสองประเภทนี้ไม่สามารถนำไปขอใบอนุญาตการทำงานได้ ดังนั้นวีซ่าที่จะใช้ขอใบอนุญาตการทำงานได้ คือวีซ่า Non-Immigrant ทุกประเภท ซึ่งจะดำเนินการทำได้ 2 วิธี

1. บริษัทที่จะจ้างคนต่างด้าว ทำจดหมายการจ้างงานพร้อมเอกสารแนบให้คนต่างด้าวนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เพื่อที่จะขอวีซ่า (Non-Immigrant Visa “B”) มาขอใบอนุญาตการทำงานต่อไป ในกรณีที่ท่านคิดว่าสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงานเสร็จภายใน 90 วัน ควรเลือกแบบ Single Visa แต่ถ้าคิดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 90 วัน ควรเลือกแบบ Multiple Visa

 2. บริษัทที่จะจ้างคนต่างด้าว ทำจดหมายการจ้างงานคนต่างด้าวพร้อมเอกสารแนบ ยื่นต่อกระทรวงแรงงานฯเมื่อกระทรวงแรงงานฯมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต ให้คนต่างด้าวนำหนังสือแจ้งดังกล่าวพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ยื่นต่อสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อขอวีซ่า Non - Immigrant “B” แล้วนำมายื่นขอใบอนุญาตการทำงาน ซึ่งมีระยะเวลากำหนดไว้ไม่เกิน 30 วันนับจากที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวง แรงงานฯ

 

 Visa ที่สามารถเปลี่ยนเป็น Non-Immigrant Visa “B” ได้มี 3 ประเภทดังนี้

1.Tourist Visa โดยปกติวีซ่าประเภทนี้ เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา หากมีความประสงค์ที่จะขอ Work Permit ต่างชาติจะต้องดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าก่อน เพราะ Tourist Visa ไม่สามารถยื่นขอ Work Permit Visa ได้ การเปลี่ยน Tourist Visa เป็น Non-Immigrant Visa “B” วีซ่าจะต้องมีอายุเหลืออยู่ อย่างน้อย 15 วัน

2.Transit Visa เรียกว่าวีซ่าเดินทางผ่านเข้ามา จะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 30 วัน หากมีความประสงค์ที่ จะขอ Work Permit ต่างชาติจะต้องดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าก่อน เพราะ Transit Visa ไม่สามารถยื่นขอ Work Permit ได้ การเปลี่ยน Transit Visa เป็น Non-Immigrant Visa “B” วีซ่าจะต้องมีอายุเหลืออยู่ อย่างน้อย 15 วัน

3.ผ.30 ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรง โดยทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะประทับวีซ่าให้ตอนที่เข้ามาถึงสนามบิน (สำหรับบางสัญชาติเท่านั้น) จะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 30 วัน หากมีความประสงค์ที่จะขอ Work Permit ต่างชาติจะต้องดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าก่อน เพราะวีซ่า ผ.30 ไม่สามารถยื่นขอ Work Permit ได้ การเปลี่ยนวีซ่า ผ.30 เป็น Non-Immigrant Visa “B” จะต้องมีอายุวีซ่าเหลืออยู่ อย่างน้อย 15 วัน

 

หมายเหตุ: เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้เปลี่ยนวีซ่าต่างชาติจะอาศัยอยู่ต่อในประเทศไทยได้ 90 วัน

 

ขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาปรึกษาเราฟรี  สายด่วน 081-5951466  ตลอดเวลา
         * ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอวีซ่าไทย เปลี่ยนประเภทวีซ่า
         * ให้คำแนะนำขั้นตอนปฎิบัติในการขอและต่อวีซ่าไทย
๑๑๑ เราคือผู้ให้บริการแก่ท่าน ท่านจะไม่เสียเวลา  ท่านจะไม่ยุ่งยากในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร ใช้บริการทางเราได้เลย ๑๑๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com