ReadyPlanet.com
dot dot
bulletLimousine Service
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่ในราชอณาจักร
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


การท่องเที่ยว ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


บริการทำพรบ & ต่อภาษี

บริการต่อภาษีรถ & พรบ

                ฮาริสเซอร์วิส (Haris Service) บริการดำเนินการทางทะเบียนรถทุกประเภท ต่อภาษีรถ & พรบรถยนต์ จักรยานยนต์  สำหรับท่านเจ้าของรถที่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือไม่มีเวลาดำเนินการทางทะเบียนรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทางทะเบียน

1. รถจดทะเบียนใหม่ 
     1. หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่าย
     2. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารการนำเข้าจากกรมศุลกากร เป็นต้น
     3. หลักฐานการจัดให้มีประกันความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
         (เฉพาะประเภทรถที่ต้องจัดทำประกันภัยฯ)
     4. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองการ
         จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
     5. นำรถไปตรวจสภาพ

2. การเสียภาษีรถประจำปีสำหรับรถที่จดทะเบียนแล้ว
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. หลักฐานการจัดให้มีประกันความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
         (เฉพาะประเภทรถที่ต้องจัดทำประกันภัยฯ)
     3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (เฉพาะรถที่จดทะเบียนตามประกาศของนายทะเบียน)
         หรือ นำรถไปตรวจสภาพ (เฉพาะรถตามประกาศของนายทะเบียน) เช่น รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน ปี เป็นต้น

เจ้าของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถขอเสียภาษีได้ดังนี้
รถที่จดทะเบียนใน กทม.
     1. สำนักทะเบียนและภาษีรถหรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ทุกแห่ง
     2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศ
     3. ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งใน กทม.
     4. ศาลาว่าการ กทม. และสำนักงานเขตทุกเขต
     5. จุดบริการ (พิเศษ) ของกรมการขนส่งทางบกกำหนด เช่น ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ
รถที่จดทะเบียนในส่วนภูมิภาค
     1. สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
     2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศ

3. การโอนทะเบียน หรือเปลี่ยนเจ้าของรถ
3.1 กรณีการโอนรถโดยการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย เป็นต้น
     3. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำรัวและสำเนาหรือภาพถ่ายทะทะเบียนบ้าน
         หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
     4. นำรถไปตรวจสอบ
3.2 กรณีการโอนรถโดยการเช่าซื้อ
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. ภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้อ
     3. ใบเสร็จรับเงินซึ่งปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถูกต้องทุกฉบับ สำหรับกรณีผู้ขายเป็นผู้ที่จดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่า
         เพิ่ม ให้ใช้หลักฐานใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายและหนังสือรับรองจากผู้ขายว่าได้มีการออกใบกำกับภาษีให้แก่
         ผู้เช่าซื้อครบถ้วนแล้ว
     4. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ
         รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี

4. การโอนรถโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. หนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับผู้รับโอน พร้อมทั้งบัญชีรายละเอียดรถคันดังกล่าว
         เช่น คำสั่ง หรือคำพิพากษาของศาล เป็นต้น
     3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินจากการซื้อขายทอดตลาด เป็นต้น
     4. หลักฐานประจำตัวของผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรอง
         การจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
     5. นำรถไปตรวจสอบ

5. การรับโอนมรดก
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก
     3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น พินัยกรรม คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น
     4. หลักฐานประจำตัวของผู้รับมรดก และของผู้จัดการมรดก (กรณีมีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม หรือมีคำสั่งศาลแต่งตั้ง
         ผู้จัดการมรดก) ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
         นิติบุคคลแล้วแต่กรณี
     5. นำรถไปตรวจสอบ

6. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ หนังสือแจ้งจำหน่าย
         ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์ เป็นต้น
     3. นำรถไปตรวจสภาพ

7. การเปลี่ยนสีของรถ
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี หนังสือยืนยันว่าได้ทำสีเอง (กรณีเจ้าของรถทำสีเอง) เป็นต้น
     3. นำรถไปตรวจสอบ

8. การเปลี่ยนลักษณะรถ
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. หลักฐานการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ขอเปลี่ยน เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์
         ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างดัดแปลง เป็นต้น
     3. หลักฐานการเสียบภาษีสรรพสามิต หรือหลักฐานการได้รับยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต (กรณีการดัดแปลงเปลี่ยน
         ลักษณะรถอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตสำหรับการดัดแปลง) เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต
         หนังสือรับรองว่าได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต เป็นต้น
     4. นำรถไปตรวจสภาพ

9. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ หรือชื่อสกุล
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. หลักฐานแสดงการแก้ไข ที่อยู่ ชื่อ หรือชื่อสกุล เช่น สำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียน
         สมรส แล้วแต่กรณี เป็นต้น

10. การแจ้งย้ายรถไปใช้ในจังหวัดอื่น
กรณีย้ายรถออก
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. ต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษี มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระก่อน
กรณีย้ายเข้า
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม
     2. บันทึกการแจ้งย้ายรถ (ส่วนที่ 3 )
     3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองการ
         จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
     4. นำรถไปตรวจสอบ

11. การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว หรือไม่ใช้รถตลอดไป
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. แผ่นป้ายทะเบียนรถหรือหลักฐานการรับแจ้งความและสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจ
         (กรณีสูญหาย)
     3. ต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษีครั้งต่อไป มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระก่อน

12. การแจ้งใช้รถสำหรับรถที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. ใบรับแผ่นป้ายทะเบียน
     3. นำรถไปตรวจสภาพ

13. รถหาย
     1. ยื่นคำร้องขอแจ้งการไม่ใช้รถ โดยนำหลักฐานแจ้งความรถหายไปแสดง
     2. เมื่อได้รถที่หายคืน ยื่นคำร้องขอแจ้งใช้รถ และนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปแสดง
     3. ถ้ามีการอายัดทะเบียนไว้ ต้องนำหนังสือถอนอายัดจากพนักงานสอบสวนไปแสดง
     4. หลักฐานการรับรถคืนจากศาลหรือพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
     5. นำรถไปตรวจสภาพ

14. การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหาย หรือชำรุด
กรณีสูญหาย
     1. หลักฐานการรับแจ้งความและสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจไปแสดง
กรณีชำรุด
     1. หลักฐานที่ชำรุดของใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถ แล้วแต่กรณีมาแสดง

ข้อที่ควรทราบ
     1. ภาษีประจำปีให้เสียล่วงหน้าคราวละหนึ่งปี ถ้ามิได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าของรถนั้นชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือน หรือเศษของเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
     2. รถที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้ก็ต้องเสียภาษีประจำปี เว้นแต่เจ้าของรถจะแจ้งการไม่ใช้รถต่อนายทะเบียนก่อนถึงกำหนดเสียภาษีประจำปีครั้งต่อไป
     3.  การดำเนินการทางทะเบียนรถดังต่อไปนี้ เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นจะมีโทษปรับตามกฎหมาย
         3.1 การเปลี่ยนสีรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
         3.2 การย้ายรถ ต้องแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งย้ายออก
         3.3 การโอนรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน
      4. การมอบอำนาจ
         กรณีเจ้าของรถไม่ไปดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ไปทำการแทน โดยต้องแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจำตัวและสำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ เว้นแต่กรณีเสียภาษีประจำปี

สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติ่มชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *

Copyright © 2010 All Rights Reserved.